Vartotojo sutikimas

Ši vartotojo sutartis (toliau – Sutartis) yra dokumentas, E. Sulikovos (toliau — Svetainės savininkas) pasiūlymas, sudaryti viešojo pasiūlymo sutartį toliau nurodytomis Sutarties sąlygomis.

Bendrosios Sutarties sąlygos
1. Bendrosios naudojimosi Svetaine sąlygos

1.1. Sutartyje ir iš to kylančiuose ar susijusiuose šalių santykiuose naudojami tokie terminai ir apibrėžimai:

 • Svetainės savininkas yra individualus verslininkas Elena Sulikova Sergeevna (OGRNIP
  316503800058735, INN 773472595752);
 • Svetainė — interneto šaltinis, tai informacijos ir intelektinės nuosavybės, esančios informacinėje sistemoje (įskaitant kompiuterines programas, duomenų bazes, sąsajos grafinį dizainą (dizainą) ir kt.), rinkinys, prie kurio prieiga suteikiama iš įvairių vartotojo įrenginių, turinčių prieigą prie informacijos ir telekomunikacijų tinklo „Internetas“ per specialią programinę įrangą, skirtą peržiūrėti tinklalapius (naršyklę) https://vera-isv.com (įskaitant domenus, susijusius su šiuo Svetainės adresu) arba mobiliųjų programų;
 • Internetinė parduotuvė — Svetainės skiltis, esanti https://vera-isv.com/shop, kuriai reikalinga vartotojo registracija, kurioje galima įsigyti ir materialių, ir virtualių prekių ir (arba) paslaugų;
 • Svetainės paslaugos ir medžiaga — funkcionalios paslaugos, įrankiai, prieinami Svetainės vartotojams, paslaugų ir informacijos kompleksas teikiami vartotojams apsilankius Svetainėje, mokamu ir nemokama pagrindu;
 • Vartotojas — teisiškai veiksnus asmuo, prisijungęs prie šios Sutarties savo interesams, naudodamasis Svetainės paslaugomis ir medžiagomis, taip pat pirkdamas prekes ir (ar) paslaugas interneto parduotuvėje;
 • Administracija — Svetainės savininkas, taip pat asmenys, administruojantys Svetainę ir valdantys Svetainę Svetainės savininko vardu ir interesais;
 • Vartotojo duomenys — unikalus prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurį susikuria vartotojas savarankiškai registracijos metu Svetainėje arba vėliau keičiamas vartotojo per asmeninę sąskaitą ir duomenų atkūrimo formas, ar kitu administracijos nurodytu būdu, naudojamas prisijungti prie mokamų Svetainės paslaugų ir medžiagų, ar užsakant prekes ir / ar paslaugas internetinėje parduotuvėje;
 • Užsakymas — tinkamai įvykdytas vartotojo prašymas pirkti ir prekes pristatyti jo nurodytu adresu, įskaitant elektroninės prieigos formą, Svetainėje pasirinktų prekių ir (arba) paslaugų sąrašą.
 • Registracija — vartotojo veiksmų visuma, vadovaujantis Svetainės instrukcijomis, naudojant specialias formas atitinkamose Svetainės skiltyse, siekiant vartotojams gauti prieigą prie mokamų Svetainės paslaugų ir medžiagų, taip pat pateikiant užsakymus prekėms ir (ar) paslaugoms pirkti internetinėje parduotuvėje.
 • Informacija — visa medžiaga ir informacija, kurią pateikia vartotojas Svetainės administracijai, naudodamasis Svetaine;
 • Sutartis — ši vartotojo Sutartis, taip pat kitos taisyklės ir dokumentai, reglamentuojantys Svetainės savininko, Svetainės ar administracijos darbą arba nustatantys Svetainėje publikuotų paslaugų ir medžiagos naudojimo tvarką.

1.2. Svetainės paslaugų ir medžiagos naudojimas bet kokiu būdu ir bet kokia forma, atsižvelgiant į jos deklaruojamas funkcijas, sukuria susitarimą šios Sutarties sąlygų pagrindu pagal Rusijos Federacijos civilinio kodekso 437 ir 438 straipsnių nuostatas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 • peržiūrėti svetainėje paskelbtą medžiagą;
 • registracija ir (arba) autorizacija (leidimas) Svetainėje;
 • bet kokios medžiagos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: tekstus, hiperteksto nuorodas, vaizdus, garso ir vaizdo failus, informaciją ir (arba) kitą informaciją, paskelbimas ar rodymas Svetainėje;
 • prekių ir (arba) paslaugų užsakymų pateikimas.

1.3. Naudodamasis Svetainės paslaugomis ir medžiaga, bet kuriuo iš aukščiau nurodytų variantų, vartotojas patvirtina, kad:

 • prieš naudodamasis Svetainės paslaugomis ir medžiaga susipažino su visomis šios Sutarties sąlygomis;
 • visiškai sutinka su visomis šios Sutarties sąlygomis be jokių išimčių ir apribojimų, ir sutinka jų laikytis, o jei ne – tai nustoja naudotis Svetaine. Jei vartotojas nesutinka su šios Sutarties sąlygomis arba neturi teisės jų pagrindu sudaryti Sutarties, vartotojas turėtų nedelsdamas nutraukti bet kokį Svetainės paslaugų ir medžiagos naudojimą;
 • šią Sutartį (įskaitant bet kurią jos dalį) Svetainės administracija gali iš dalies pakeisti be išankstinio įspėjimo vartotojams. Nauja Sutarties versija įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje arba vartotojams pranešimo kita patogia forma, išskyrus atvejus, kai naujojoje Sutarties versijoje numatyta kitaip;
 • Svetainės administracija siūlo vartotojui šios Sutarties ir kitų Svetainėje paskelbtų dokumentų sąlygomis naudotis Svetainėje esančiomis paslaugomis ir turima medžiaga. Dėl tam tikrų Svetainės paslaugų ir medžiagų naudojimo gali būti nustatytos papildomos sąlygos, taisyklės ir apribojimai. Svetainės administracija turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti ar pakeisti paslaugų ir medžiagų teikimo sąlygas, papildyti, pakeisti, apriboti, išplėsti Svetainės ir (ar) paslaugų funkcionalumą, įskaitant sąlygas vartotojui naudotis paslaugomis ir medžiagomis ar individualiomis Svetainės funkcinėmis galimybėmis. Tam tikrų paslaugų ir medžiagų teikimą gali reglamentuoti specialios taisyklės ir (arba) susitarimai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis;
 • naudojant Svetainės funkcionalumą, prieiga prie Svetainės paslaugų paprastai yra nemokama ir nereikalaujama registracijos, nebent aiškiai susitarta kitaip;
 • techninės, organizacinės ir komercinės Svetainės naudojimo sąlygos, įskaitant jos funkcines galimybes, vartotojams nurodomos atskirai paskelbiant Svetainėje ar kitaip informuojant;
 • registracijos metu vartotojo pasirinktas vartotojo vardas ir slaptažodis yra būtini ir pakankami norint patekti į atitinkamus Svetainės skyrius, paslaugas ir medžiagą. Vartotojas neturi teisės perduoti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims, jis yra visiškai atsakingas už savo saugumą, savarankiškai pasirenkant jų saugojimo būdą;
 • naudodamasis Svetainės paslaugomis ir medžiaga bei sudarydamas šią Sutartį, vartotojas garantuoja, kad jis turi visas teises ir galias, reikalingas sudaryti ir vykdyti Sutartį, įskaitant tai, kad jis yra suaugęs ir visiškai veiksnus asmuo arba nepilnametis asmuo, paskelbtas emancipuotu, arba nepilnametis, sulaukęs keturiolikos metų ir gavęs raštišką įstatymu reikalaujamą tėvų leidimą arba kitų teisėtų atstovų leidimą sudaryti Sutartį. Svetainės administracija turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš vartotojo pateikti informaciją ir dokumentus, patvirtinančius teises ar suteiktus leidimus kaip nurodyta aukščiau;
  Svetainėje teikiamos paslaugos gali būti bet kada pakeistos, papildytos, atnaujintos, pakeisti funkcionalumo forma ir pobūdis iš anksto nepranešus vartotojui, todėl jų naudojimas siūlomas režimu, „kaip yra“, t.y. forma ir apimtis, tokia kokia jie teikiami prisijungimo prie vartotojo paslaugų metu. Administracija turi teisę, jei reikia, savo nuožiūra nutraukti (laikinai arba visam laikui) paslaugų teikimą (arba bet kurias atskiras paslaugų funkcijas) visiems vartotojams kaip visumai arba pačiam vartotojui, be išankstinio įspėjimo.
 1. Registracija Svetainėje

2.1. Vartotojas turi teisę naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis po registracijos.

2.2. Registruojantis nurodomi vartotojo duomenys, kuriuos vartotojas pasirenka savarankiškai. Įvedus registracijos duomenis, jei vartotojui suteikiama aktyvacija, vartotojas gauna el. laišką registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriame yra aktyvi nuoroda, kurios paspaudimas yra būtinas norint patvirtinti registraciją Svetainėje. Sąskaitos registracija vykdoma vienu vartotojo el. pašto adresu vieną kartą. Perregistruoti naują sąskaitą svetainėje naudojant el. pašto adresą, anksčiau nurodytą registracijos metu, neleidžiama. Vartotojas gali pakeisti prisijungimo duomenis naudodamas asmeninę sąskaitą.

2.3. Vartotojas pats atsakingas už savo duomenų saugumą ir turi neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Vartotojas neturi teisės perduoti savo vartotojo duomenų tretiesiems asmenims, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai leisti tretiesiems asmenims naudoti jo vartotojo duomenimis autorizacijai Svetainėje, išskyrus asmenis, veikiančius vartotojo vardu ir jo interesais arba gavusius tokius vartotojo duomenis, remiantis atitinkamomis sutartimis su vartotoju.

2.4. Bet koks veiksmas, atliktas naudojant vartotojo duomenis, yra laikomas vartotojo ar jo įgalioto asmens atliktu veiksmu ir nustato su tokiais veiksmais susijusias vartotojo atsakomybę ir pareigą, įskaitant atsakomybę už šios Sutarties pažeidimą, pareigą mokėti ir gauti įsigytas prekes ir (arba) paslaugas, taip pat atsakomybę už galiojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą, įskaitant trečiųjų asmenų teisių pažeidimą.

2.5. Vartotojas privalo nedelsdamas pakeisti vartotojo duomenis jeigu turi pagrindo įtarti, kad šie duomenys buvo atskleisti, jais gali naudotis neįgalioti tretieji asmenys arba administracijos prašymu.

2.6. Administracija turi teisę naudoti turimus techninius sprendimus, kad patikrintų vartotojo pateiktos informacijos teisingumą naudojantis Svetainės paslaugomis ir medžiaga. Administracija negali garantuoti, kad vartotojas iš tikrųjų yra tas, kuo prisistato, ir kad vartotojo pateikta informacija yra teisinga.

2.7. Administracija turi teisę blokuoti vartotojo prieigą prie Svetainės paslaugų ir medžiagos, ištrindama jo komentarus atitinkamose Svetainės dalyse. Taip pat blokuoti arba ištrinti vartotojo abonementą Svetainėje be galimybės jį atkurti ir (arba) blokuoti vartotojo IP adresus.

2.8. Žiūrėti nemokamą viešoje erdvėje paskelbtą medžiagą Svetainėje, taip pat naudotis nemokamomis Svetainės paslaugomis registracija ir (arba) autorizacija nereikalinga, tačiau atlikdamas tokius veiksmus vartotojas privalo bet kokiu atveju laikytis vartotojo sutarties sąlygų.

 1. Vartotojų pateikta informacija

3.1. Naudodamasis paslaugomis ir Svetainės medžiaga, vartotojas įsipareigoja pateikti tik patikimą informaciją ir yra atsakingas už jo pateiktą informaciją. Vartotojas įsipareigoja laiku atnaujinti informaciją, redaguodamas ją Svetainėje. Svetainės administracija turi teisę reikalauti, o vartotojas įpareigotas pateikus tokį prašymą pateikti dokumentus ir informaciją, reikalingus vartotojo tapatybės nustatymui kaip Sutarties ir (arba) atitinkamą paslaugą naudojančios šalies, taip pat dokumentus, patvirtinančius pateiktos informacijos teisingumą.

3.2. Naudodamasis Svetainės paslaugomis (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, registruodamasis, įsigydamas prekes ir (ar) paslaugas ir pan.), Vartotojas savarankiškai ir savo noru priima sprendimą suteikti administracijai arba paskelbti viešą ir kitą asmeninę informaciją apie vartotojo (įskaitant, bet tuo neapsiribojant vartotojo vardą, pavardę ar slapyvardį, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, nuotraukų atvaizdus, taip pat bet kokią kitą informaciją ir medžiagą, kurią pateikė vartotojas, įskaitant turinį kitiems vartotojams siunčiamose žinutėse), siekiant įvykdyti Sutartį ir pareiškia sutikimą, kad Svetainės administracija ir jos filialai tvarkytų vartotojo asmeninius ir kitus duomenis, jų perdavimą (įskaitant tarpvalstybinį perkėlimą į užsienio valstybių teritoriją, užtikrinančią tinkamą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą), kad juos tvarkytų kiti vartotojai ir (arba) trečiosios šalys, veikiančios administracijos vardu, tame tarpe ir tokiems tikslams: teikia konsultacinę paramą vartotojams, susijusiems su naudojimusi Svetaine, užsakymų pateikimu, galimybe naudotis mokamomis paslaugomis ir Svetainės medžiaga; tikrina vartotojų pastabas dėl Sutarties ir (ar) galiojančių teisės aktų laikymosi; teikia pranešimus kitiems vartotojams; gauna statistinius ir analitinius duomenis, kad pagerintų svetainės veikimą ir/ar individualias jos paslaugas, plečiant teikiamų paslaugų spektrą, gaunant administracijos informaciją ir (arba) reklaminius pranešimus Svetainės administracijos arba trečiųjų šalių įspėjimus apie neteisėtus ir (arba) nesankcionuotus vartotojų ar trečiųjų šalių veiksmus arba jų sustabdymą, užtikrinant, kad būtų laikomasi galiojančių Rusijos Federacijos įstatymų reikalavimų. Svetainės administracija imasi visų būtinų priemonių, kad apsaugotų vartotojo asmeninius duomenis nuo trečiųjų šalių neteisėtos prieigos. Svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo procedūra ir sąlygos vykdomos vadovaujantis galiojančių Rusijos Federacijos įstatymų nuostatomis, Asmens duomenų tvarkymo politika, esančia adresu https://vera-isv.com, taip pat kitais administracijos vidaus dokumentais, priimtais vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo politika, kurie paskelbti viešai atitinkamose Svetainės skiltyse, ir kuriems tokie reikalavimai netaikomi.

3.3. Pateikdamas savo asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą informaciją bei medžiagą atitinkamose Svetainės skiltyse, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, vartotojo ir (arba) trečiųjų šalių autorinių teisių objektus, vartotojas supranta, kad daro juos viešai prieinamus, ir supranta, kad tokie asmens duomenys, informacija ir medžiaga yra skelbiama Svetainėje viešoje erdvėje, t.y. su ja gali susipažinti bet kuris Svetainės lankytojas (neribotas žmonių ratas) visose pasaulio šalyse, kur yra galimybė naudotis interneto prieiga prie Svetainės. Taip pat vartotojas supranta ir prisiima visą riziką, susijusią su tokiu asmens duomenų, informacijos ir medžiagos talpinimu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: el. pašto adreso patekimo į šlamšto adresų sąrašus riziką, el. pašto adreso patekimo įvairių rūšių sukčiams riziką, rizika, kad telefono numeris pateks į SMS žinučių platintojus ir (arba) pas SMS sukčius, ir kitą riziką, kylančią dėl tokios informacijos paskelbimo.

3.4. Pateikdamas savo asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą informaciją bei medžiagą atitinkamose Svetainės skiltyse, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, vartotojo ir (arba) trečiųjų šalių autorinių teisių objektus, vartotojas supranta, kad daro juos viešai prieinamus, ir supranta, kad tokie asmens duomenys, informacija ir medžiaga yra skelbiama Svetainėje viešoje erdvėje, t.y. su ja gali susipažinti bet kuris Svetainės lankytojas (neribotas žmonių ratas) visose pasaulio šalyse, kur yra galimybė naudotis interneto prieiga prie Svetainės. Taip pat vartotojas supranta ir prisiima visą riziką, susijusią su tokiu asmens duomenų, informacijos ir medžiagos talpinimu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: el. pašto adreso patekimo į šlamšto adresų sąrašus riziką, el. pašto adreso patekimo įvairių rūšių sukčiams riziką, rizika, kad telefono numeris pateks į SMS žinučių platintojus ir (arba) pas SMS sukčius, ir kitą riziką, kylančią dėl tokios informacijos paskelbimo.

3.5. Svetainės administracija neteikia konsultacijų tais klausimais, kurie nėra tiesiogiai susiję su administracijos teikiamomis mokamomis ir neapmokamomis paslaugomis bei parduodamomis prekėmis, kurioms reikalingas profesionalus įvertinimas ir (arba) nepriklausančios administracijos kompetencijai.

3.6. Vartotojo kreipimasis į administraciją klausimais, susijusiais su paslaugų ir Svetainės medžiagos naudojimu, nagrinėjamas Svetainėje nurodytu adresu https://vera-isv.com. Administracijos bendradarbiavimas su vartotoju, nagrinėjant vartotojo prašymą, vykdomas per nurodytą vartotojo el. pašto adresą.

3.7. Svetainės administracija turi teisę nesvarstyti vartotojo užklausų: jei jose nėra informacijos ir dokumentų, reikalingų prašymui nagrinėti; kuriose yra melagingos informacijos ir (ar) dokumentų, kurie neturi patikimumo požymių; susijusių su klausimais, į kuriuos Svetainės administracija anksčiau yra išsiuntusi atsakymą vartotojui (pakartotiniai prašymai); turinčių neigiamos formos, įžeidimų, grasinimų ar kitą nerinkamą elgesį; nukreiptų pažeidžiant kitas sąlygas ir Svetainės administracijos teikiamų pranešimų svarstymo tvarką.

 1. Vartotojo įsipareigojimai

4.1. Vartotojas įsipareigoja veikti tik laikydamasis galiojančių įstatymų ir šios Sutarties sąlygų, taip pat bet kokių susitarimų, nuostatų ir kitų dokumentų, priimtų pagal šią Sutartį.

4.2. Vartotojas sutinka prisiimti visą atsakomybę už savo veiksmus ir neveikimą, kai naudojasi Svetainės paslaugomis ir medžiaga pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

4.3. Vartotojas sutinka neplatinti Svetainėje ar per Svetainės paslaugas informacijos, kurią draudžiama platinti Rusijos Federacijos teritorijoje pagal 2006 m. liepos 27 d. federalinį įstatymą Nr. 149-ФЗ „Dėl informacijos, informacinių technologijų ir informacijos apsaugos“. Nurodytą informaciją, visų pirma, sudaro:

 • medžiaga su nepilnamečių pornografiniais vaizdais ir (arba) reklama, skirta nepilnamečiams, kaip dalyviams, dalyvauti pornografinio pobūdžio pramoginiuose renginiuose, platinama internetu;
 • informacija apie narkotinių, psichotropinių medžiagų gamybos ir vartojimo metodus, tokių narkotinių ir psichotropinių medžiagų įsigijimo vietas, apie narkotinių augalų auginimo būdus ir vietas, apie savižudybės būdus, taip pat apie raginimus nusižudyti kai jie skelbiami viešojoje erdvėje, platinamus internetu;
 • informacija, skleidžiama internetu, sprendimo priėmimą dėl draudimo platinti Rusijos Federacijos teritorijoje įgaliotos institucijos ar teismo;
 • informacija su raginimais rengti riaušes, ekstremistinę veiklą, kurstančią etninę ir (ar) religinę neapykantą, dalyvavimą teroristinėje veikloje.

4.4. Vartotojas sutinka neskelbti medžiagos ir informacijos viešose ir uždarose Svetainės dalyse jokiomis formomis ir jokiomis priemonėmis nepažeisdamas trečiųjų šalių asmeninių neturtinių interesų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, informacijos, diskredituojančios bet kurio asmens garbę ir orumą, verslo reputaciją, trečiųjų šalių nuotraukas, trečiųjų šalių kontaktinius duomenis.

4.5. Vartotojui prieinamos Svetainės paslaugos ir medžiagos gali būti naudojamos tik tiems tikslams, kuriems tokios paslaugos ir medžiagos yra skirtos. Vartotojui draudžiama naudoti paslaugas ir medžiagą, taip pat bet kokią Svetainėje gautą informaciją kitiems tikslams.

4.6. Svetainės administracija turi teisę bet kada savo nuožiūra atlikti atsitiktinius pirkėjų pranešimų, paskelbtų viešose Svetainės dalyse, patikrinimus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sąlygas vartotojams naudotis šios Sutarties Svetainės paslaugomis ir medžiagomis, įskaitant automatiškai naudojamą programinę įrangą. Pažeidimų atvejais, taip pat gavus informacijos iš trečiųjų šalių apie tokius pažeidimus arba įtarimus, kurie administracijos nuomone, gali nurodyti tokius pažeidimus, administracija turi teisę sustabdyti arba nutraukti vartotojo prieigą prie tam tikrų Svetainės paslaugų ir medžiagos.

4.7. Vartotojas sutinka nenaudoti automatinių ir kitų programų, norėdamas patekti į Svetainę.
Be rašytinio Svetainės administracijos leidimo taip pat neleidžiama rankiniu būdu ar automatiškai (naudojant programinę įrangą) naudoti, platinti, kopijuoti ir (arba) išgauti iš Svetainės bet kokią medžiagą ar informaciją.

4.8. Naudodamasis Svetainės paslaugomis ir medžiaga, vartotojas sutinka gauti reklamos informaciją, kurią Svetainėje talpina trečiosios šalys. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Svetainės administracija nenustato turinio ir neatsako už tokią informaciją, įskaitant svetaines, kurių nuorodos gali būti pateiktos atitinkamoje medžiagoje.

4.9. Svetainės vartotojas sutinka nenaudoti jokių kitų vartotojų pateiktų duomenų (tiek viešose svetainės dalyse, tiek jos uždarose skiltyse) be rašytinio asmens, paskelbusio tokią informaciją, sutikimo ar kitu būdu nepatvirtinus teisės naudoti tokią informaciją. Vartotojui draudžiama naudoti kito vartotojo el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį tiesioginės reklamos ar kitų neprašytų el. pašto pranešimų tikslams, taip pat kitiems neteisėtiems veiksmams ar veiksmams, padarytiems be kitos šalies žinios ir (ar) sutikimo.

4.10. Jei vartotojas turi pretenzijų kitam vartotojui dėl pastarojo naudojimosi Svetainės paslaugomis ir medžiaga, vartotojas privalo pateikti šiuos reikalavimus atitinkamam asmeniui ir išspręsti pretenzijas savarankiškai, nedalyvaujant Svetainės administracijai.

4.11. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Svetainės administracija ne visada tikrina informaciją, kurią Svetainėje skelbia vartotojai. Kai kurie duomenys, esantys viešose ir (arba) uždarose Svetainės dalyse, gali atrodyti įžeidžiantys, pavojingi, neteisingi ar klaidinantys. Šiuo atžvilgiu Svetainės administracija rekomenduoja vartotojams būti atidiems ir remtis sveiku protu skelbiant ir naudojantis informacija Svetainėje. Vartotojas turi atsižvelgti į tai, kad kiti Svetainės vartotojai gali apsimesti kitu asmeniu, būti nepilnamečiais, skelbti iškraipytą informaciją ir pan. Naudojimasis Svetainės paslaugomis ir medžiaga reiškia, kad vartotojas supranta ir prisiima šią riziką, taip pat sutinka, kad administracija nėra atsakinga už kitų vartotojų veiksmus ar neveikimą.

4.12. Pateikdamas bet kokią informaciją, medžiagą, informaciją, nuotraukas ir kt. Svetainėje, vartotojas administracijai suteikia nemokamas išimtines teises naudoti, dauginti, platinti, kurti išvestinius darbus, taip pat demonstruoti medžiagą ir pateikti ją plačiajai visuomenei Svetainėje ir oficialiuose Svetainės puslapiuose, socialiniuose tinkluose facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram.com, livejournal.com, youtube.com, plus.google.com.

4.13. Vartotojas sutinka su asmens duomenų, esančių Svetainės puslapyje, adresu: https://vera-isv.com, tvarkymo sąlygomis.

4.14. Vartotojas sutinka su nemokamų paslaugų teikimo sąlygomis ir atsakomybės apribojimais, pateiktais Svetainės puslapyje: https://vera-isv.com

4.15. Vartotojas sutinka nesiimti veiksmų, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais Rusijos Federacijos įstatymus ar tarptautinius įstatymus, įskaitant intelektinės nuosavybės, autorių teisių ir (arba) gretutinių teisių srityje, taip pat jokių veiksmų, kurie gali sukelti ar galinčių sutrikdyti įprastą Svetainės ar jos dalių veikimą.

4.16. Vartotojas yra įspėjamas ir sutinka, kad administracija nėra atsakinga už išorinių šaltinių, kurių nuorodos gali būti pateiktos Svetainėje, lankymą ir naudojimą.

4.17. Vartotojas sutinka, kad administracija nėra atsakinga ir neturi tiesioginių ar netiesioginių įsipareigojimų vartotojui dėl galimų ar su tuo susijusių nuostolių ar nuostolių, susijusių su bet kokiu Svetainės turiniu, autorių teisių registracija ir informacija apie tokią registraciją, turimas prekes ar paslaugas Svetainėje arba gautas per išorines svetaines ar šaltinius ar kitus vartotojo kontaktus, kuriuos jis sudarė naudodamasis Svetainėje paskelbta informacija arba nuorodomis į išorinius išteklius.

4.18. Vartotojas sutinka, kad administracija neatsako už veiksmus, kuriuos atliko vartotojas savarankiškai, savo pačių rizika ir įgyvendindamas Svetainėje siūlomus mokymo kursus bei kitą susijusią medžiagą — tiek mokamą, tiek nemokamą, kurių naudojimą, kaip manoma, turi kontroliuoti administracija ir (arba) kartu su administracijos atstovas ir (arba) po specialių mokymų. Vartotojas taip pat sutinka, kad visi straipsniai, patarimai, rekomendacijos ir kt., paskelbti viešose Svetainės dalyse ir uždarose skiltyse, yra skirti tik informaciniais tikslais ir negali būti pagrindu vartotojui imtis kokių nors veiksmų.
Prisijungdamas prie šios Sutarties, vartotojas atleidžia administraciją nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių dėl žalos atlyginimo ir kitų galimų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn atvejų už aukščiau nurodytus paties vartotojo atliktus veiksmus.

 1. Darbas Svetainėje

5.1. Prekių ir (ar) paslaugų pirkimo internetinėje Svetainės parduotuvėje taisyklės

Užsakymo pateikimas

5.1.1. Internetinė parduotuvė yra viena iš Svetainės paslaugų, per kurią vartotojai už tam tikrą mokestį perka prekes ir (arba) paslaugas.

5.1.2. Vartotojas ir Svetainės administracija vadovaujasi Rusijos Federacijos civilinio kodekso dėl mažmeninės prekybos ir pirkimo (2 straipsnio 30 p.), paslaugų teikimo (39 skyrius), taip pat Rusijos Federacijos 1992 m. vasario 7 d. įstatymo „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ Nr. -1 ir kitais teisės aktais, pagal šią įstatymo nuostatą. Vartotojų ir administracijos santykiai dėl prekių ir (ar) paslaugų pirkimo internetinėje svetainės svetainėje sukuria mažmeninės prekybos ir (arba) mokamų paslaugų sutartį, kuri yra viešas pasiūlymas, esančią adresu: https://vera-isv.com

5.1.3. Prekių ir (arba) paslaugų užsakymas gali būti atliekamas vartotojui užpildžius atitinkamas internetinės parduotuvės užsakymo formos skiltis.

5.1.4. Vartotojas savarankiškai pasirenka prekes ir (arba) paslaugas Svetainėje ir deda jas į krepšelį užsakymui pateikti. Prekių ir (arba) paslaugų įdėjimas į krepšelį nėra užsakymas. Prieš pateikdamas užsakymą, vartotojas gali savarankiškai išimti prekes ir (arba) paslaugas iš krepšio arba pridėti prekių ir (arba) paslaugų į krepšelį.

5.1.5. Prieš užsakant prekes ir (arba) paslaugas, vartotojas sutinka susipažinti su:

 • prekių pristatymo taisyklėmis, paskelbtomis puslapyje https://vera-isv.com
 • prieigos prie elektroninių prekių ir (arba) paslaugų, pateiktų puslapyje adresu: https://vera-isv.com, teikimo taisyklėmis;
 • mokėjimo taisyklėmis už užsakymus, pateiktus puslapyje https://vera-isv.com
 • prekių grąžinimo sąlygomis, paskelbtomis puslapyje https://vera-isv.com

5.1.6. Vartotojas, užpildydamas užsakymo formą, patvirtina vartotojo pateiktos informacijos teisingumą spustelėdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Pateiktų duomenų neteisingumo atveju administracija neatsako už galimą prekių ir (ar) paslaugų negavimą, be to, ji yra atleidžiama nuo atsakomybės už padarytus vartotojui bet kokius materialinius, finansinius, moralinius ir kitokius nuostolius, susijusius su vartotojo nurodytu neteisingu duomenų pateikimu. Tuo atveju, jei prekės dar nebuvo išsiųstos vartotojui, visus klausimus dėl prekių pristatymo tinkamu adresu administracija ir vartotojas sprendžia individualiai, užpildydami atitinkamą formą adresu: https://vera-isv.com.

5.1.7. Pateikęs užsakymą Svetainėje, vartotojas turi sumokėti už prekių ir (arba) paslaugų užsakymą.

5.1.8. Po užsakymo apmokėjimo, vartotojas gauna patvirtinimą su užsakymo duomenimis, tuo el. paštu, kurį nurodė pildydamas užsakymo formą, o administracija toliau apdoroja užsakymą ir siunčia prekių užsakymą ir (arba) siunčia vartotojui duomenis, reikalingus norint prisijungti prie elektroninių prekių ir (arba) paslaugas.

5.1.9. Administracija praneša vartotojui apie prekių užsakymo siuntimą ir (arba) virtualios prieigos prie elektroninių prekių ir (arba) paslaugų suteikimą, siųsdama laišką vartotojo el. pašto adresu, kurį jis nurodė užpildydamas užsakymo formą.

5.1.10. Jei administracija sandėlyje neturi užsakytos prekės ir (arba) paslaugos ar reikiamo užsakytų prekių skaičiaus, administracija informuoja vartotoją telefono skambučiu arba išsiųsdama laišką vartotojo el. pašto adresu, tuo pačiu informuodama vartotoją apie numatomą prekių ir (arba) paslaugų pristatymo laiką sandėlyje. Tokiu atveju vartotojas turi teisę sutikti priimti prekes ir (arba) paslaugas per numatytą laiką ir administracijai turimą kiekį arba visiškai panaikinti šią prekių ir (ar) paslaugų poziciją iš užsakymo ar Užsakymo. Jei per 3 (tris) darbo dienas negaunama atsakymo iš vartotojo, administracija pasilieka teisę atšaukti šias prekes ir (arba) paslaugas iš užsakymo ar visą užsakymą.

5.1.11. Peržiūrėti įsigytas elektronines prekes (įskaitant vaizdo, garso medžiagą, bet tuo neapsiribojant) galima tik per Svetainę. Svetainės savininkas turi teisę apriboti pirkėjo peržiūrą/ prieigą prie įsigyto elektroninio produkto ir vienašališkai pakeisti jo turinį. Elektroniniai gaminiai pirkėjui pateikiami vienkartiniai peržiūrai. Visi elektroniniai produktai yra Svetainės savininko arba autorių teisių savininko nuosavybė ir juos galima įsigyti kaip laikiną vienkartinį susipažinimą su jais.

Prekių pristatymas

5.1.12. Prekių pristatymą vykdo trečiųjų šalių organizacijos, o Svetainės administracija neatsako už prekių vientisumą po perdavimo trečiosios šalies organizacijai pristatymo tikslu.

5.1.13. Užsakymų pristatymo įkainiai pateikiami puslapyje https://vera-isv.com

5.1.14. Pristačius prekes, prekės įteikiamos tik tam asmeniui, kurį vartotojas nurodo užsakymo formoje, arba asmeniui, kuriam išduotas įgaliojimas pagal administracijos formą.

Prekių/paslaugų apmokėjimas

5.1.15. Prekių ir (arba) paslaugų kainos nurodomos internetinėje parduotuvėje ir gali būti nurodytos kai kuriuose Svetainės skyriuose.
Prekių ir (arba) paslaugų kainas Svetainės administracija gali vienašališkai keisti iki užsakymo apmokėjimo.
Jei faktinė prekių ir (arba) paslaugų kaina skiriasi nuo kainos, kurią administracija nurodė Svetainėje pateikiant vartotojo užsakymą, administracija kuo skubiau informuoja vartotoją, kad patvirtintų ar atšauktų užsakytas prekes ir (arba) paslaugas.

5.1.16. Apmokėti už prekes ir (arba) paslaugas galima bet kokiu būdu, nurodytu šio Susitarimo 5.1.5 punkte.

Prekių grąžinimas ir keitimas

5.1.17. Grąžinamos ir keičiamos tik fiziškai pristatytos prekės. Elektroninės prekės ir (arba) paslaugos negali būti grąžintos ir keičiamos, todėl joms negali būti taikomos šios sutarties 5.1.18. – 5.1.19 punktų nuostatos.

5.1.18. Vartotojas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių iki jas gaudamas ar bet kuriuo metu už neatliktą paslaugą, arba iškeisti jas į kitas prekes ir (ar) paslaugas, išskyrus atvejus, kai prekės pristatomos (siunčiamos pristatyti) į užsakymą. Tuo atveju, jei vartotojas nustato prekių trūkumus ir pareikalauja jas pakeisti, administracija įpareigoja pakeisti šias prekes per protingą laiką nuo tos dienos, kai vartotojas tai pareiškia. Prireikus administracija papildomai patikrina tokias prekes per dvidešimt dienų nuo nurodyto reikalavimo pateikimo dienos. Jei prašymo pateikimo metu administracija neturi prekių, reikalingų pakeisti, pakeitimas turi būti atliktas per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

5.1.19. Vartotojas neturi teisės grąžinti geros kokybės prekių, nurodytų geros kokybės ne maisto prekių, kurios negrąžinamos ar keičiamos, sąraše, patvirtintame Rusijos Federacijos Vyriausybės 1998 m. sausio 19 d. dekretu Nr. 55.

 1. Vartotojo garantijos ir atsakomybė

Administracijos atsakomybės apribojimas

6.1.Vartotojas yra atsakingas už veiksmus, atliktus Svetainėje pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus, įskaitant atsakomybę už jo paskelbtos informacijos turinį ir trečiųjų asmenų teisių pažeidimus.

6.2. Atsižvelgiant į interneto kūrimo ir veikimo principus, paslaugos yra teikiamos tokios, „kokios yra“, tai reiškia, kad administracija nesuteikia jokių garantijų dėl paslaugų, visų pirma, ji negarantuoja vartotojui, kad:

 • paslaugos, jų tiesioginis ar netiesioginis poveikis ir kokybė atitiks vartotojo reikalavimus ir tikslus;
 • paslaugos bus teikiamos nuolat, patikimai ir be klaidų;
 • rezultatai, kurie bus gauti naudojantis paslaugomis, bus tikslūs, patikimi ir atitiks vartotojo lūkesčius.

6.3. Vartotojas sutinka, kad administracija neatsakinga už galimus vartotojo nuostolius, susijusius su prevencinių priemonių priėmimu ar pažeidimų prevencija Svetainėje.

6.4. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Svetainės administracijos suteikta galimybė skelbti viešai savo asmens duomenis ir kontaktinę informaciją, prieinamoje nemokamoje Svetainėje, gali naudoti bet kokios trečiosios šalys, norėdamos siųsti žinutes, skambinti vartotojams, taip pat bet kokiems kitiems tikslams, kurių nekontroliuoja Svetainės administracija. Šiuo atžvilgiu administracija neatsakinga už tai, kad kiti vartotojai ir (arba) trečiosios šalys gali naudotis asmeniniais vartotojo duomenimis ir kontaktine informacija, paskelbta viešoje Svetainės dalyje.

6.5. Svetainės administracija neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar sunkumus vykdant juos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių pasekmių negalima išvengti.

6.6. Svetainės administravimas jokiu būdu nėra susijęs su jokia informacija, kurią vartotojas paskelbė individualiose Svetainių dalyse, ir neprivalo tikrinti tokios informacijos ar jos komponentų turinio, autentiškumo ir saugumo, taip pat jos atitikimo galiojančių teisės aktų reikalavimams ir galimybės vartotojams naudotis reikiama apimtimi teisių ją platinti ir (arba) arba naudoti.

6.7. Informacija, kurią vartotojai paskelbė viešai prieinamose nemokamose Svetainės dalyse, gali turėti nuorodas į interneto svetaines (trečiųjų šalių svetaines). Nurodytas trečiąsias šalis ir jų svetainių turinį, taip pat bet kokią informaciją apie trečiąsias šalis administracija netikrina, ar ji atitinka tam tikrus reikalavimus (patikimumas, išsamumas, teisėtumas ir kt.). Administracija nėra atsakinga už bet kokią informaciją, medžiagą, paskelbtą trečiųjų šalių svetainėse, prie kurios vartotojas gauna prieigą naudodamasis Svetaine, taip pat už tokių svetainių ar informacijos prieinamumą ir pasekmes, kuriomis vartotojas naudojasi.

6.8. Administracija neatsako už žalą, padarytą vartotojui dėl netinkamo Svetainėje užsakytų prekių naudojimo.

 1. Intelektinės teisės

7.1.Išimtinių teisių į visą Svetainės medžiagą ir paslaugas savininkas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, teises į domeno vardą, Svetainėje patalpintą logotipą, prekės ženklų „Stipriausių raganų imperija“, „Alena Polyn“, „Magijos ir kerėjimo universitetas“, duomenų bazes, visi techniniai patobulinimai, leidžiantys naudotis Svetaine yra Svetainės savininko intelektinė nuosavybė. Vartotojas ar kitas asmuo neturi teisės naudoti aukščiau nurodytos intelektinės nuosavybės būdais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, be raštiško Svetainės administracijos leidimo, įskaitant informacijos išgavimą bet kokia forma, nenumatytais šioje Sutartyje.
Išimtinės teisės į intelektinės veiklos rezultatus, kuriuos pateikia ir (arba) paskelbia vartotojai, priklauso atitinkamiems vartotojams ir autorių teisių savininkams.

7.2.Siekdamas įvykdyti šią Sutartį, teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, pranešti ir informuoti vartotojus apie kitus panašius įvykius, naudotis teisėtomis Savininko teisėmis ir interesais bei užtikrinti Svetainės funkcionavimą, vartotojas administracijai suteikia visuotinai taikomą neribotą naudojimo teisę (įskaitant nuotraukas, prekių aprašymų tekstus, prekės ženklus, logotipus ir kt.) visomis žinomomis ar nežinomomis informacijos laikmenomis, išskirtinių teisių ir šių teisių neperleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas leidžia naudoti duomenis esančių medžiagų nenurodant autoriaus vardo, taip pat garantuoja, kad pateikta informacija nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant išimtines teises.

 1. Asmeninės informacijos konfidencialumas ir apsauga

8.1. Papildoma informacija apie vartotoją pateikiama pildant užsakymą.

8.2. Administracija naudoja informaciją: vartotojui užregistruoti Svetainėje, vykdyti savo įsipareigojimus vartotojui, įvertinti ir analizuoti Svetainės veikimą.

8.3. Administracijos gautos informacijos atskleidimas:

8.3.1. Administracija įsipareigoja neatskleisti iš vartotojo gautos informacijos, jei to nereikalauja šios Sutarties sąlygos. Nelaikoma pažeidimu, kad administracija teikia informaciją agentams ir trečiosioms šalims, veikiančioms pagal susitarimą su administracija vykdyti įsipareigojimus vartotojui. Bet kokios informacijos apie Svetainės vartotojus, įskaitant asmens duomenis, konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Susitarimas dėl asmens duomenų, viešai paskelbtų atitinkamame Svetainės skyriuje konfidencialumo.

8.3.2. Informacijos atskleidimas pagal pagrįstus ir taikomus įstatymų reikalavimus nelaikomas prievolių pažeidimu.

8.4. Administracija gauna informaciją apie Svetainės lankytojo IP adresą. Ši informacija nėra naudojama lankytojui identifikuoti.

8.5. Administracija neatsako už informaciją, kurią vartotojas Svetainėje pateikia viešai.

 1. Šios Sutarties trukmė

9.1. Ši Vartotojo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai vartotojas pradeda naudotis Svetainės medžiagomis ir paslaugomis, neatsižvelgiant į vartotojo registracijos faktą ir galioja neribotą laiką.

9.2. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti prieigą prie nemokamos ir laisvai prieinamos Svetainės medžiagos ir paslaugų.

9.3. Svetainės administracija pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti vartotojo, pažeidžiančio šią Sutartį, taip pat bet kurių paslaugų sąlygų, kitų taisyklių, reglamentuojančių Svetainės veikimą, prieigą prie aukščiau išvardytų Svetainės medžiagų ir paslaugų.

9.4. Vartotojas, kurio prieiga prie medžiagų ir paslaugų buvo nutraukta, neturi teisės vėl susikurti naujos paskyros Svetainėje be specialaus administracijos leidimo. Vartotojas neturi teisės naudoti kito vartotojo duomenų, kad pasiektų nurodytą Svetainės medžiagą ir paslaugas.

 1. Teisių perdavimas

10.1.Svetainės savininkas turi teisę, o vartotojas sutinka perduoti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šią Sutartį tiek visiškai, tiek iš dalies trečiajai šaliai.

10.2. Tuo atveju, kai visos ar iš dalies šios Sutarties teisės ir (arba) pareigos perduodamos trečiajai šaliai, trečioji šalis turi teisę teikti analogiškas ar panašias paslaugas kitoje svetainėje.

 1. Autorių teisių turėtojų paraiškų nagrinėjimo tvarka

11.1. Jei Svetainėje rasta informacijos, medžiagos ir kt., kurioje, autorių teisių savininko nuomone,
yra jo intelektines teises pažeidžiančios medžiagos („ginčijama medžiaga“), autorių teisių savininkas gali nusiųsti apeliaciją administracijai naudodamas formą, esančią puslapyje https://vera-isv.com.

11.2.Kreipdamasis į Svetainės administraciją, autorių teisių savininkas turi pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus apsvarstyti ir priimti sprendimus dėl autorių teisių savininko išleidimo, įskaitant visus duomenis, skirtus autorių teisių savininkui identifikuoti ir jo intelektinės nuosavybės teisėms (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pažeistas autorių teisių savininko teises ginčijama medžiaga; faktai ir aplinkybės, patvirtinantys, kad teisės į ginčijamą medžiagą priklauso autorių teisių savininkui, ir dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo teises veikti ginčijamos medžiagos turėtojo teises; faktus ir pagrindus manyti, kad buvo pažeistos teisės, ginčijamos medžiagos rūšis ir pavadinimas). Jei autorių teisių savininkas nepateikia pakankamai informacijos ir dokumentų, padaryti išvadai, jog ginčijama medžiaga yra neteisėta, įskaitant atvejus, kai tokiai išvadai reikia specialios kvalifikacijos ar žinių, administracija turi teisę atsisakyti imtis priemonių dėl autorių teisių savininko kreipimosi.

11.3. Administracija neteikia konsultacijos tais klausimais, kurie nėra administracijos apimtyje ir reikalauja profesionalaus (eksperto) įvertinimo.

11.4. Autorių teisių savininkų apeliacijos svarstomos pagal gavimo eiliškumą, svarstymo laikas priklauso nuo autorių teisių savininko apeliacijos pobūdžio ir bendro skundų skaičiaus. Bendradarbiavimas su autorių teisių savininku vyksta, atsižvelgiant į autorių teisių savininko apeliaciją, naudojant autorių teisių savininko nurodytą el. pašto adresą.

11.5. Kai autorių teisių savininkas siunčia užklausą Svetainės administracijai, nesąžiningi prašymai neleidžiami, ypač prašymai, kuriuose nėra informacijos ir dokumentų, būtinų prašymui nagrinėti; kuriuose yra melagingos informacijos ir (arba) dokumentų, kurie neturi patikimumo požymių; klausimai, į kuriuos autorių teisių savininkui anksčiau buvo atsiųstas atsakymas (pakartotiniai apeliacijos); turinčios neigiamos formos įžeidimus, grasinimus ar elgesį; nukreipti pažeidžiant kitas sąlygas ir procedūras, numatytas galiojančiuose įstatymuose ir (arba) Svetainės administracijoje.

11.6. Nagrinėdama autorių teisių savininko apeliaciją, Svetainės administracija turi teisę reikalauti, kad autorių teisių savininkas pateiktų informaciją ir dokumentus raštu, patvirtintą autorių teisių savininko parašu ranka arba kitaip pagal administracijos nurodymus.

 1. Ginčai ir taikoma teisė, kitos sąlygos

12.1.Sprendžiant visus ginčus pagal šią Sutartį, taikomi galiojantys Rusijos Federacijos įstatymai.

12.2. Santykiams, atsirandantiems dėl neapmokėtų medžiagų ir paslaugų naudojimo, dėl neatlygintinumo, vartotojų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms netaikomi santykiai tarp vartotojo ir administracijos.

12.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, turi būti perduoti teismui pagal teritorinę jurisdikciją savininko (Ivanteevkos miestas, Rusijos Federacija) buvimo vietoje.

12.4. Kai kurių šios sutarties dalių pripažinimas negaliojančiomis, jų neįtraukimas į Sutarties tekstą neatšaukia kitų šios Sutarties nuostatų galiojimo.

12.5. Jokia Sutarties nuostata negali būti suprantama kaip partnerystės, bendros veiklos, asmeninės nuomos ar kitų santykių, aiškiai nenumatytų Sutartyje tarp vartotojo ir Svetainės administracijos.

12.6. Administracijos neveikimas, jei kuris nors iš vartotojų pažeidžia šios Sutarties nuostatas, neatima iš administracijos teisės vėliau imtis tinkamų veiksmų ginant savo interesus ir ginant autorių teises į įstatymų saugomą Svetainės medžiagą.

12.7. Bet koks pinigų grąžinimas atliekamas tik pagal pirkėjo (kliento) pretenziją, kurios nagrinėjimas užtrunka dvi kalendorines savaites.